Logo Showtimes

Ochrana osobných údajov

 • Domov

 • Ochrana osobných údajov

COOKIES

Navštívením našej webovej stránky zapisujúcej cookies sa vo vašom zariadení vytvorí malý textový cookie súbor. Je to krátky textový súbor, ktorý webová lokalita uloží vo vašom prístupovom zariadení – počítači alebo telefóne pri jej prehliadaní. Pri opätovnej návšteve sa vďaka cookie súboru pripojíte rýchlejšie a zároveň vám ponúkne personalizovaný obsah podľa vašich preferencií, odhadovaných aktivit a služieb, zabráni zobrazeniu duplicitnej reklamy, či v prípade vypĺňania vašich identifikačných údajov ponúkne predvyplnenie, či doplnenie údajov vypĺňaných pri predchádzajúcich návštevách webového prostredia.

Cookies súbory sú používané na analýzu návštevnosti webovej stránky prostredníctvom nástrojov Google Analytics, Google Ads, Google Optimize, Google Tag Manager, Facebook, Twitter, Pinterest, FireBase, Post Affiliate Pro, Xandr, Xaxis ako aj interných nástrojov prevádzkovateľa stránky. Tieto súbory môžu byť použité aj na štatistické zisťovania o využití webovej stránky bez potreby osobnej identifikácie návštevníka.

Session cookies sú prechodnými cookies súbormi, ktoré sú uložené vo vašom zariadení len počas doby návštevy našej webovej stránky a po jej opustení sa okamžite vymažú. Sú určené na uľahčenie zapamätania si informácií pri prechode medzi jednotlivými stránkami a preto nie je potrebné opätovné zadávanie či vypĺňanie požadovaných informácií.Perzistentné cookies sú textové súbory, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po opustení webovej stránky prevádzkovateľa a slúžia k zapamätaniu si vás, ako predchádzajúceho návštěvníka, no neidentifikujú vás ako osobu.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE ÚDAJOV

V prípade, keď je možné pri zaznamenávaní údajov jednoznačne identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, ide o spracúvanie osobných údajov a preto podlieha právnemu rámcu upravujúcemu nakladanie s takýmito dátami. Všeobecnou podmienkou pre nakladanie s osobnými údajmi je súhlas dotknutej osoby alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa, resp. zákonom stanovenej autority.

ÚČEL VYUŽITIA COOKIES

Podľa cieľa využitia zbieraných súborov je možné ich rozdeliť na:

 • Obligatórne
 • Prevádzkovo - operatívne
 • Funkčné
 • Marketingové

Obligatórne cookies umožňujú pohyb na webovej stránke a využívanie základných funkcionalít ako sú napr. zabezpečené oblasti, nákupný košík, online platby a pod. Obligatórne cookies nezhromažďujú o návštevníkovi žiadne informácie, ktoré by mohli byť použitté pri reklamních aktivitách a ani neukladajú informácie o trekovaní na webových stránkach. Slúžia primárne pre úschovu údajov zadávaných pri vytorení objednávky v rámci jednej návštevy webovej stránky pri prechádzaní medzi jednotlivými obrazovkami webovej stránky, zapamätanie si objednaných služieb či tovarov uložených v nákupnom košíku pri prechode do obrazovky rekapitulácie a úhrady platby za objednaný produkt. Ďalej pomáhajú pri overení totožnosti zákazníka pri prihlasovaní na stránku. Tieto cookies sú nevyhnutné pre úplnú a správnu funkcionalitu webovej stránky.

Prevádzkovo-operatívne cookies zhromažďujú informácie o spôsobe použitia webovej stránky prevádzkovateľa návštevníkom, t.j. ktoré stránky navštevuje, v akom momente zo stránky odchádza, v ktorej časti strávi najviac času, či narazí na nejakú chybu vecnú alebo procesnú chybu a pod. Tieto cookies slúžia predovšetkým na optimalizáciu stránky, intuitívnosť jej použitia, či sledovanie efektívnosti reklám. Dôležité je podotknúť, že tento druh prevádzkovo-operatívnych cookies nezhromažďuje žiadne osobné údaje, všetky údaje sú anonymné a slúži výlučne k vyššie uvedeným cieľom. Ich nepovolenie môže mať za dôsledok poruchu jednotlivých funkcionalít stránky.

Funkčné cookies slúžia pre poskytovanie služieb či uloženie preferovaných nastavení za účelom poskytnutia komfortu návštevníkovi stránky, zabráneniu duplicitny respondenčných formulárov a otázok, ako aj kontrolu stavu prihlásenia sa ako registrovaného užívateľa. Marketingové cookies sú prepojené s tretími stranami a interaktivitou poskytovanou inými používateľmi, ako napr. cez ikonky „Páči sa mi to“ či „Zdieľať“. Poskytujú prepojenia na sociálne siete a redefinujú odhadované personálne preferencie zobrazovanej reklamy návštevníka.

NAKLADANIE S COOKIES

Nakladanie s cookies zahŕňa zhromažďovanie údajov o návšteve webovej stránky jej návštevníkom, informácie o jeho IP adrese pripojenia či digitálny odtlačok prehliadača o aktivite návštevníka. Na webovej stránke prevádzkovateľa nedochádza k spájaniu týchto aktivít s osobou návštevníka stránky a preto nemá priamy dopad na jeho práva a slobody.
Súbory cookies si môže návštevník kedykoľvek sám skontrolovať, resp. ich úplne vymazať (viď www.aboutcookies.org). Zároveň väčšina prehliadačov umožňuje nastavenie zamedzenia ukladania takýchto súborov prevádzkovateľom stránky. Údaje z prehliadania webovej stránky podľa preferencií cookies nastavení návštevníkom stránky, nie sú uchovávané v systémech prevádzkovateľa tejto stránky.

ODVOLANIE SÚHLASU

V prípade, ak sú spracúvavané údaje o návštevníkovi stránky na základe jeho súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať, resp. namietať podaním podnetu na našich kontaktních miestach uvedených na tejto stránke.

POUČENIE O PRÁVACH NÁVŠTEVNÍKA STRÁNKY

Dotknutá osoba má právo písomnou žiadosťou od prevádzkovateľa tejto stránky vyžadovať informácie o tom, či a ako spracovávame jej osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame jej osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým jej osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame jej osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
 • Aké má práva
 • Odkiaľ jej osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali priamo od návštevníka)
 • Či spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak osobné údaje návštevníka stránky boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ako bude zabezpečená ochranu jeho osobných údajov.

Môže taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré sú o nej spracovávané. Tieto môžu byť spoplatnené.
Pre správnosť fungovania webových služieb poskytovaných prevádzkovateľom prostredníctvom tejto stránky je dôležité, aby spracovávané informácie boli pravdivé a úplné, aby návštevník využívajúci tieto služby poskytol prevádzkovateľovi správne a aktuálne údaje.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. To platí len v prípadoch, ak vykonanie výmazu neodporuje zákonným dôvodom, pre ktoré nie je možné výmaz uskutočniť, napr. splnenie zákonných alebo zmluvných povinností a pod.

Od momentu, kedy dotknutá osoba požiadala o opravu jej osobných údajov alebo ak namietala proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť jej osobných údajov (alebo ich podľa jej pokynov zmeniť), má nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že s výnimkou uchovávania osobných údajov môže prevádzkovateľ spracovávať jej osobné údaje iba v súlade s jej súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Dotknutá osoba môže tiež požiadať, aby bolo obmedzené spracovanie jej osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechce, aby prevádzkovateľ jej osobné údaje vymazal.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že prevádzkovateľ nemá právo na spracovanie jej osobných údajov, môže proti takémuto spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môže prevádzkovateľ pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia jej záujmy, práva a slobody. Jej osobné údaje však môže vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Dotknutá osoba môže požiadať o to, aby prevádzkovateľ jej osobné údaje, ktoré mu poskytla na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Má tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Vo väčšine prípadov osobné údaje nie sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o jej súhlas bude požiadané. V prípadoch, kedy to prevádzkovateľ urobí, má právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním jej osobných údajov.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení;
 • žiadosť podá elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať príslušnému správnemu úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ stránky vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa tejto časti a písomne ju informuje najneskôr do 30 dní od ich prijatia. Dotknutá osoba má právo v prípadoch, že tak ustanovuje právny predpis, byť bezodkladne informovaná o porušení ochrany osobných údajov, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť jej osobné údaje alebo súkromie.
Dotknutá osoba môže kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR (návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z.), ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení alebo ak by ste sa chceli s nami skontaktovať alebo mali pripomienky v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na adresu info@showtimes.sk.

Cookies

S cieľom poskytnúť Vám čo najlepšie služby, SHOWTIMES používa súbory cookie.