Logo Showtimes

Všeobecné obchodné a užívateľské podmienky

 • Domov

 • Všeobecné obchodné a užívateľské podmienky

Táto Dohoda o podmienkach poskytovania služby („Podmienky“) týchto stránok upravuje používanie platformy ShowTimes® ponúkanej spoločnosťou ShowTimes s.r.o., Doležalova 15C, 821 04 Bratislava, ktorá podniká ako ShowTimes („my“, „prevádzkovateľ“ alebo „ShowTimes“), vrátane našej webovej stránky (showtimes.sk), mobilnej aplikácie, ak bude vytvorená („aplikácia“) a služby, ktoré prostredníctvom nich poskytujeme (spoločne webová stránka, aplikácia a služby označované ako naša „stránka“). „Vy“označuje vás, ako používateľa stránky.

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov našich stránok vrátane návštevníkov. Používanie našich stránok tiež podlieha našim súčasným zásadám prijateľného použitia. Používanie našej stránky a jej služieb ako autora – dodávateľa obsahu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom za účelom jeho ďalšieho použitia (definované nižšie) sa riadi podmienkami služby Autora. („Podmienky autora“).

REKAPITULÁCIA POJMOVÉHO VYMEDZENIA:

Podmienky - všeobecné podmienky poskytovania a užívania služieb ShowTimes
ShowTimes - entita, platforma a zároveň obchodná známka, prevádzkovateľ platformy
Platforma ShowTimes - webová stránka a webové služby www.showtimes.sk
ShowTimes video - personalizovaný audiovizuálny záznam (zahŕňajúci aj audio záznam alebo video záznam)od zazmluvneného autora
Používateľ - každý návštevník a každý úžívateľ stránky www.showtimes.sk
Autor - autor kontentu audiovizuálneho záznamu
Objednávateľ - návštevník stránky, ktorý si v súlade s Podmienkami objedná službu ponúkanú platformou
Darca - objednávateľ, ktorý objedná ShowTimes video vytvorené a doručené tretej osobe (obdarovanému)
Obdarovaný - osoba, pre ktorú bolo vytvorené a ktorej bolo doručené ShowTimes video na základe objednávky darcu

PROSÍME, ABY STE SI TIETO PODMIENKY PREČÍTALI POZORNE. Používaním našich stránok alebo iným spôsobom vyjadreným súhlasom (napríklad súhlasom pri vytváraní alebo prihlasovaní sa do svojho účtu, kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ atď.) vyhlasujete a zaručujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte, nevstupujte ani nepoužívajte naše Stránky.

UPOZORNENIE O ROZHODCOVI: Bod 17 týchto Podmienok obsahuje ustanovenia upravujúce spôsob riešenia právnych nárokov, ktoré má voči vám, resp. ktoré vy máte voči spoločnosti ShowTimes, vrátane všetkých nárokov, ktoré vznikli alebo boli uplatnené pred dátumom „poslednej aktualizácie“ uvedeným v hornej časti týchto Podmienok. Obsahuje rozhodcovskú zmluvu, ktorá bude, až na obmedzené výnimky, vyžadovať, aby boli spory medzi vami a spoločnosťou ShowTimes predložené na záväznú a konečnú arbitráž – rozhodcovský súd. Z uvedeného dôvodu sa môžete domáhať nárokov a nápravy voči nám iba na individuálnom základe a vzdávate sa svojho práva domáhať sa nápravy na súde a na súdne pojednávanie svojich nárokov.

Obsah

Obsah:
1. ShowTimes platforma
2. Videá ShowTimes
3. Komerčné videá ShowTimes
4. Potvrdenie
5. Dodatočné podmienky
6. Spôsobilosť
7. Poplatky a platby
8. Vlastníctvo
9. Zásady autorského práva a duševného vlastníctva
10. Ochrana osobných údajov
11. Obsah a spolupráca tretích strán
12. Odkazy
13. Zmeny na našich stránkach
14. Ukončenie spolupráce a vyhradenie práv
15. Odškodnenie
16. Vylúčenie zodpovednosti a obmedzenia našej zodpovednosti
17. Rozhodcovská zmluva a vzdanie sa určitých práv
18. Ostatné ustanovenia
19. Zmeny týchto Podmienok

Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy/dohody alebo súvisiace s nimi, vrátane mimozmluvných nárokov budú rozhodnuté pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským súdom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu s možnosťou súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.

1. ShowTimes platforma

Vytvorením účtu na našom webe súhlasíte s poskytovaním pravdivých, presných, aktuálnych a úplných informácií. Súhlasíte s tým, že nevytvoríte účet na stránke s falošnou identitou alebo s uvedením nepravdivých informácií, ani nevytvoríte účet, ak ste boli predtým z nej odstránení alebo vám bol zakázaný prístup z našej stránky. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti informácií o vašom účte na webe vrátane vášho používateľského mena a hesla. Zodpovedáte za všetky činnosti, ktoré sa vyskytujú na vašom účte alebo v súvislosti s ním a súhlasíte s tým, že nás okamžite upozorníte na akýkoľvek neoprávnený prístup alebo používanie vášho účtu na stránke. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nezodpovedáme ani neručíme za žiadne škody, straty, náklady, výdavky alebo záväzky súvisiace s akýmkoľvek neoprávneným prístupom alebo používaním vášho účtu na našej Stránke.

2. ShowTimes videá

Prostredníctvom našich stránok môžete získavať personalizované videá („ShowTimes videá “) od známych osobností vrátane športovcov, hercov, interpretov, umelcov, vplyvných osobností a ďalších (každý „autor“). Môžete odoslať žiadosť nami reprezentovanej osobnosti o ShowTimes video, ktoré je prispôsobené vám alebo tretej strane, ktorú identifikujete ako príjemcu („príjemca“).

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že používateľ Autor má výhradné právo rozhodnúť, ako splniť vašu požiadavku a obsah vytvoreného ShowTimes videa a nemusí sa vašou požiadavkou presne riadiť. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť podľa vlastného uváženia. Autor má na splnenie alebo odmietnutie vašej žiadosti až sedem dní (podľa nášho výhradného uváženia). Hneď ako bude vaša požiadavka splnená, bude z vašej platby zazmluvnená alikvótna časť prevedená na rezervačný účet Autora.
V prípade, ak nebude vaša požiadavka zrealizovaná a zároveň vám doručená v lehote 7 dní, bude vám okamžite celá vaša platba vinkulovaná na vašej platobnej karte odblokovaná a povinnosť úhrady zrušená.

ShowTimes videá sú licencované, nie predávané. Kupujete si právo (alebo licenciu) na jeho používanie, nie samotné ShowTimes video.

Po úplnej úhrade objednávky ShowTimes videa objednávateľom od našej spoločnosti, spoločnosť vyžiada od zazmluvneneho autora nahratie obsahu pre naše ShowTimes video podľa vami zadanej objednávky v súlade s týmito Podmienkami. Následne naša spoločnosť ShowTimes s.r.o. ako výlučný majiteľ práva na používanie ShowTimes videa od držiteľa autorských práv (ktoré mu udelil autor v súlade s § 19 ods. 4 a) až f) zákona č.185/2015 Z.z. autorského zákona v znení neskorších predpisov ako výhradnú licenciu na použitie autorského diela), k takto vytvorenému produktu udeľuje vám nasledujúce obmedzené práva na používanie ShowTimes videa (iného ako obchodného ShowTimes videa) výlučne na vaše osobné, nekomerčné a nepropagačné účely a to zároveň za týchto Podmienok: neexkluzívne, bez nároku na honorár za ďaľšie používanie, úplne zaplatené dodávateľovi, celosvetové, sublicencovateľné, s odvolateľnou licenciou na používanie, reprodukciu, distribúciu a verejné zobrazovanie tohto ShowTimes videa v niektorých alebo všetkých médiách (napríklad na platformách sociálnych médií), či už teraz známych alebo v budúcnosti vynájdených alebo používaných.

Nesmiete predávať, opätovne ďalej ponúkať, či sprostredkovať predaj, komercializovať ani zaťažovať svoje práva na používanie ShowTimes videa , vrátane vytvárania nezameniteľného tokenu („NFT“) z akejkoľvek Ponuky ShowTimes, pokiaľ to nie je písomne dohodnuté so spoločnosťou ShowTimes s.r.o. Svoje práva na ShowTimes video môžete sublicencovať iba do takej miery, ako je to nevyhnutné na to, aby ste mohli používať ShowTimes video tak, ako to umožňujú tieto podmienky, napríklad jeho zdieľanie (ak nejde o obchodné ShowTimes video) s priateľmi na platforme sociálnych médií alebo odoslanie príjemcovi na osobné, nekomerčné a nepropagačné účely, ako je uvedené vyššie).

ShowTimes video môžete používať iba v súlade s týmito podmienkami, ktoré zahŕňajú naše „Zásady používania“. Všetky uvedené licencie alebo ich časť môžeme kedykoľvek ukončiť z akéhokoľvek dôvodu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odstrániť ShowTimes video z našich stránok z akéhokoľvek dôvodu bez akéhokoľvek upozornenia.

3. Komerčné ShowTimes videá

Komerčné ShowTimes videá môže ShowTimes s.r.o. môže ponúkať prostredníctvom svojej platformy v krajinách Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) slúžiace na propagáciu príjemcu, ktorým je jeden komerčný subjekt z krajín EÚ alebo EHS, značka alebo podnik (ďalej len „podnik“) (každé „komerčné ShowTimes video“). Pokiaľ nie je uvedené inak, každé komerčné ShowTimes video je podľa týchto Podmienok ShowTimes videom a je výlučne v licencii ShowTimes s.r.o. vrátane jeho licencovaného práva na používanie. Keď odosielate požiadavku na komerčné ShowTimes video, vždy musíte konkrétne identifikovať firmu, druhy tovarov alebo služieb, ktoré ponúka a tiež konkrétny produkt, službu alebo značku, o ktorej uvedenie alebo o ktorých komerčnú propagáciu Autorom nahratého ShowTimes videa pre našu spoločnosť žiadate, ako aj všetky ďalšie požadované informácie. Biznis ShowTimes videá sú licencované, nie predávané. Kupujete si právo (alebo licenciu) na jeho používanie, nie samotné komerčné ShowTimes video.

Po vami zrealizovanej úplnej úhrade objednávky komerčného ShowTimes videa od našej spoločnosti, spoločnosť vyžiada od zazmluvneného autora nahranie komerčného obsahu pre naše komerčné ShowTimes video podľa vami zadanej objednávky v súlade s týmito Podmienkami. Následne naša spoločnosť ShowTimes s.r.o. ako výlučný majiteľ licencovaného práva na použitie komerčného ShowTimes videa a tým aj držiteľ práv v rozsahu zazmluvnenom jeho autorom k takto vytvorenému produktu udeľuje vám nasledujúce obmedzené práva na používanie komerčného ShowTimes videa výlučne na primerané propagačné účely vášho podniku po dobu 30 dní od dátumu, kedy vám spoločnosť ShowTimes s.r.o. zaslala komerčné ShowTimes video (a na akékoľvek ďalšie obdobia, ktoré boli písomne dohodnuté), s výhradou týchto Podmienok: neexkluzívne, bez nároku na honorár za ďaľšie používanie, plne uhradené dodávateľovi ShowTimes s.r.o., celosvetové, sublicencovateľné a s odvolateľnou licenciou na používanie, reprodukciu, distribúciu a verejné zobrazovanie tohto komerčného ShowTimes videa iba v jednom z nasledujúcich zariadení alebo v jednom z nich (podľa určenia v čase žiadosti) :
(A) jedna webová stránka, ktorú stopercentne vlastní, prevádzkuje a kontroluje Spoločnosť;
(B) jeden účet sociálnych médií, ako napríklad Facebook, Instagram, LinkedIn, SnapChat, TikTok alebo Twitter; v každom prípade musí byť webová stránka a účet sociálnych médií stopercentne vlastnené, prevádzkované a kontrolované spoločnosťou, spolu s právom inzerovať a propagovať zobrazenie komerčného ShowTimes videa na účte sociálnych médií prostredníctvom reklamy iba na príslušných platformách sociálnych médií;
(C) jedna komunikácia odoslaná prostredníctvom obchodne riadeného a kontrolovaného komunikačného kanála (napríklad odoslanie e-mailu alebo textovej správy);
(D) ak má Spoločnosť menej ako 500 zamestnancov, jednorázovo na akciu organizovanú a prevádzkovanú Spoločnosťou (napríklad celofiremné stretnutie). Svoje práva na komerčné ShowTimes Video môžete sublicencovať iba v takom rozsahu, ako je to nevyhnutné na to, aby ste mohli používať komerčné ShowTimes Video, v intenciách týchto Podmienok (napríklad uverejnenie na webe alebo na účte sociálnych médií, ako je uvedené v tejto časti 3(B)).
Podľa týchto Podmienok nie je povolené žiadne iné použitie. Ak chcete požiadať o iné použitia (napríklad dodatočný čas; použitie na ďalších webových stránkach, účtoch sociálnych médií alebo komunikácii; možnosť pridať ako vodoznak obchodné meno alebo logo atď.), kontaktujte nás na adrese info@showtimes.sk.

Čestné prehlásenie a záruka, týkajúce sa objednávky a použitia ShowTimes videa musí obsahovať vaše prehlásenie, že Vyhlasujete a zaručujete, že:

Spoločnosť objednávateľa sa nachádza a funguje v krajinách EÚ alebo EHS a komerčné ShowTimes Video bude nasmerované na užívateľov v EÚ alebo EHS; akékoľvek informácie poskytnuté spoločnosťou Autorovi sú vecne správne a nie sú zavádzajúce, nie sú hanlivé a ani v rozpore s dobrými mravmi a právnymi predpismi EÚ a EHS;
a
máte všetky potrebné práva (vrátane právnických osôb) na vyžiadanie komerčného ShowTimes Videa v mene objednávajúcej spoločnosti, ako aj na prijatie súhlasu s týmito podmienkami v mene spoločnosti a na vyžiadanie a používanie komerčného ShowTimes Videa v súlade s týmito podmienkami, vrátane všetkých práv nevyhnutných na použitie akýchkoľvek informácií, obchodného názvu, ochrannej známky, obchodného mena, obchodného oblečenia alebo loga spoločnosti, poskytnutých v súvislosti s vašim podaním.

4. Potvrdenie súhlasu

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že:

 • ShowTimes s.r.o. nezodpovedá a ani neručí za akékoľvek ShowTimes video alebo inú ponuku, ktorú požadujete, ani za vami predložené Príspevky (definované nižšie);
 • v súvislosti s akýmkoľvek Vami požadovaným ShowTimes videom alebo akýmkoľvek Príspevkom (definovaným nižšie), ktoré robíte, neočakávate súkromie a nebudete podávať žiadne žiadosti ani Príspevky, ktoré porušujú súkromie alebo iné práva tretej strany;
 • vodoznak ShowTimes na každom ShowTimes videu musí zostať nedotknutý a súhlasíte s tým, že vodoznak nebudete upravovať, meniť, zakrývať ani odstraňovať z akéhokoľvek ShowTimes videa, ani pomáhať alebo nabádať tretie strany, aby tak urobili;
 • ďalej súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, meniť ani vytvárať akékoľvek odvodené dielo zo ShowTimes videa ani pomáhať alebo nabádať tretie strany, aby tak urobili;
 • ak porušíte akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok, ukončíme vám prístup na náš web alebo vás odstraníme ako užívateľa, alebo zablokujeme (resp. akýkoľvek účet na stránke, ktorý ste vytvorili alebo ovládate), vaša licencia na používanie akéhokoľvek ShowTimes videa alebo iná ponuka podľa týchto podmienok sa skončí a musíte: bezodkladne odstrániť všetky kópie akéhokoľvek ShowTimes videa alebo inej ponuky, ktorú vlastníte alebo máte pod kontrolou a to aj z akejkoľvek platformy sociálnych médií;
 • upovedomiť akéhokoľvek príjemcu o ukončení a dať mu pokyn, aby urobil to isté a podniknúť akékoľvek ďalšie kroky, ktoré odôvodnene požadujeme, vrátane identifikácie každého príjemcu; a bez obmedzenia akýchkoľvek našich práv môže byť každá žiadosť, ktorú odošlete prostredníctvom našich stránok, nami alebo Autorom odmietnutá; ak sa to stane viackrát, môžeme vám zrušiť prístup na naše stránky, odstrániť vás z nášho webu alebo zakázať vám prístup k účtu (a každému účtu na stránke, ktorý ste vytvorili alebo máte pod kontrolou) alebo podniknúť iné vhodné opatrenia podľa vlastného uváženia spoločnosti ShowTimes s.r.o., vrátane ukončenia vašej licencie na používanie akéhokoľvek ShowTimes videa alebo inú ponuku podľa týchto Podmienok a požadovať, aby ste urobili vyššie uvedené opatrenia.

5. Dodatočné podmienky

Niektoré produkty alebo služby ponúkané prostredníctvom Stránky môžu mať dodatočné zmluvné podmienky („Dodatočné podmienky“). Ak platia dodatočné podmienky, sprístupníme vám ich v súvislosti s týmto výrobkom alebo službou. Používaním tohto produktu alebo služby súhlasíte s dodatočnými podmienkami. Pokiaľ sú Dodatočné podmienky v rozpore s ktoroukoľvek z týchto Podmienok, budú sa riadiť týmito Podmienkami, ktoré sú im nadradené, s výnimkou situácie, pokiaľ Dodatočné podmienky neuvádzajú, že sa niektoré alebo všetky tieto Podmienky neuplatňujú.

6. Spôsobilosť

Všeobecnými a obligátnymi podmienkami na používanie služieb ponúkaných touto stránkou sú vek a spôsobilosť na právne úkony.
Na používanie našej stránky v postavení autora, objednávateľa či darcu, musíte mať najmenej 18 rokov, v prípade že vek nedosahujete, musí za vás vstupovať do obchodného alebo právneho vzťahu váš zákonný zástupca. Zadaním a potvrdením objednávky prehlasujete, že ako objednávateľ či darca spĺňate túto podmienku.

Vyhlásenia o spôsobilosti a záruky - vyhlasujete a zaručujete, že:

 • vám nebolo zakázané používať ani pristupovať k žiadnym aspektom našich stránok z našej strany alebo podľa akéhokoľvek platného zákona alebo predpisu;
 • budete dodržiavať všetky príslušné podmienky akéhokoľvek poskytovateľa platieb tretej strany, ktorého vyberieme a nie ste na zakázanom zozname tohto poskytovateľa platieb;
 • vám (a akémukoľvek účtu na Stránke, ktorý ste vytvorili alebo ovládate) nebol predtým z akéhokoľvek dôvodu zakázaný prístup a ani ste neboli z neho odstránení; a nie ste trestno-právne usvedčený sexuálny delikvent, neboli ste zbavení právnej spôsobilosti.

Kontrola exportu: Nesmiete používať, exportovať, importovať alebo prenášať žiadnu časť našich stránok, pokiaľ to nie je povolené právnymi predpismi EÚ alebo EHS, zákonmi jurisdikcie, ktorú používate alebo na ktorú pristupujete, alebo inými príslušnými zákonmi. Najmä, ale bez obmedzenia, žiadna časť našich stránok nesmie byť exportovaná alebo reexportovaná: do akejkoľvek krajiny, na ktorú EÚ alebo EHS uvaľujú embargo; alebo komukoľvek zo zoznamu špeciálne určených štátnych príslušníkov, na kterých bolo uvalené EÚ alebo EHS embargo. Používaním našich stránok vyhlasujete a zaručujete, že: sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo vlády EÚ alebo ktorá bola vládou EÚ označená za krajinu „podporujúcu terorizmus“; a nie ste uvedení v žiadnom zozname zakázaných alebo zakázaných strán EÚ. Náš web nebudete používať ani na žiadny zákonom zakázaný účel.

7. Poplatky a platby

Poplatky: Poplatky za ShowTimes video alebo inú ponuku sa skladajú z ceny za ShowTimes video (jeho práva na používanie) uvedenej na rezervačnej stránke Osobnosti v čase zadania objednávky a z pevného administračného poplatku za jednu vytvorenú objednávku vo výške 10,- EUR a poplatkov za fakultatívne dodatočné služby podľa cenníka uvedeného na stránke ShowTimes v čase zadania objednávky. Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky splatné sumy v súlade s platobnými podmienkami platnými pri odoslaní vašej žiadosti alebo nákupu tovaru vrátane všetkých príslušných poplatkov za služby, transakcie alebo spracovanie. Všetky nami uvádzané ceny, poplatky a platby sú konečné a zahŕňajú aktuálne platnú daň z pridanej hodnoty.

Mena: Všetky transakcie sú v eurách („EUR“), pokiaľ nie je v mieste nákupu uvedené inak.

Platba: Objednávku ShowTimes videa môžete uhradiť výlučne bezhotovostným prevodom pomocou platnej platobnej karty prostredníctvom príslušného poskytovateľa platieb. Poskytovateľovi platby - tretej strane musíte poskytnúť platné informácie o platbe (Visa, MasterCard alebo iný vydávateľ akceptovaný poskytovateľom platby). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ShowTimes s.r.o. neprevádzkuje, nevlastní ani neovláda poskytovateľa platieb. Vaše používanie platobnej karty sa riadi vašim súhlasom a zásadami ochrany osobných údajov poskytovateľa platby, nie týmito Podmienkami. Súhlasíte s tým, že budete okamžite informovať poskytovateľa platby o akejkoľvek zmene vašej fakturačnej adresy (alebo iných informácií) pre vašu platobnú kartu. ShowTimes video nie je možné vrátiť ani vymeniť a preto vám nebudú vrátené žiadne platby.
Poskytnutím svojich informácií o platbe súhlasíte s tým, že spoločnosť ShowTimes s.r.o. môže vykonať predbežnú autorizačnú vinkuláciu platby a po splnení vašej požiadavky autorizovať poskytovateľa platieb, aby vám bez dodatočného upozornenia okamžite naúčtoval všetky splatné sumy a platby a to aj bez vášho dodatočného súhlasu.

ShowTimes si vyhradzuje právo (fakultatívne) zrušiť vašu žiadosť o ShowTimes video, ak je váš spôsob platby odmietnutý, alebo vám bol prístup na naše stránky predtým z akéhokoľvek dôvodu zakázaný alebo ste boli ako používateľ odstránený z našich stránok. ShowTimes si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje poplatky a platobné postupy vrátane svojich platobných možností a podmienok a to buď bezprostredne po uverejnení na našich stránkach, alebo iným oznámením.

Časť platby pripadajúca Autorovi: Akákoľvek platba za ShowTimes video alebo akúkoľvek inú ponuku, funkciu alebo službu na našich stránkach, bude rozdelená medzi spoločnosť ShowTimes a autora kontentu ShowTimes videa – Autor podľa Rámcovej zmluvy o vytváraní audiovizuálnych záznamov a rámcovej licenčnej zmluvy s autorom.

Otázky k platbe: Ak máte otázky týkajúce sa nákupu alebo zaúčtovania poplatku z vašej platobnej karty, kontaktujte nás na adrese info@showtimes.sk. Máme výhradné právo rozhodnúť, ako budú vyriešené spory súvisiace s fakturáciou medzi nami.

8. Vlastníctvo

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že na každé ShowTimes video alebo akúkoľvek inú ponuku od našej spoločnosti vytvorenú zazmluvneným dodávateľom pre nás (Autorom), má spoločnosť ShowTimes s.r.o. výlučné právo na používanie ShowTimes videa zazmluvnené od držiteľa autorských práv (ktoré mu udelil autor v súlade s § 19 ods. 4 a) až f) zákona č.185/2015 Z.z. autorského zákona v znení neskorších predpisov ako výhradnú licenciu na použitie autorského diela), k takto vytvorenému produktu.

My alebo nami splnomocnení zástupcovia vlastníme všetky práva, tituly a záujmy týkajúce sa našej stránky a „dizajnu a obsahu“ našej stránky, vrátane všetkých ShowTimes videí, softvéru, myšlienok, procesov, údajov, textu, médií a ďalšieho dostupného obsahu na našich stránkach (jednotlivo a spoločne „obsah ShowTimes“) ako aj našej ochranné známky, loga a značky. Naše stránky a ich obsah, ako aj značka sú chránené národnými aj medzinárodnými zákonmi. Bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu nemôžete kopírovať, duplikovať ani opakovane používať akúkoľvek časť HTML/CSS, JavaScript, prvkov vizuálneho dizajnu alebo konceptov.

Týmto nám všetkými spôsobmi udeľujete bezvýhradné, bez nároku na ďalší honorár, plne zaplatené, neobmedzené, univerzálne, sublicencovateľné (prostredníctvom viacerých úrovní sublicencií), trvalé a neodvolateľné právo a to akýmkoľvek spôsobom a všetkými prostriedkami, či už známymi alebo neskôr vynájdenými, alebo navrhnutými (vrátane platforiem sociálnych médií), používať, reprodukovať, odplatne aj bezodplatne licencovať a distribuovať, upravovať, prispôsobovať, reformovať, verejne vykonávať, verejne zobrazovať, vytvárať odvodené diela a inak používať nasledujúce položky na účely prevádzky a poskytovania našich stránok, vývoja a zlepšovania našich produktov, služieb a reklamy, marketingu a propagácie našej stránky a našich produktov a služieb:

 • akejkoľvek požiadavky (video, text a pod.), ktorú zadáte alebo odošlete prostredníctvom nás ktoréhokoľvek Autora, vrátane akýchkoľvek informácií týkajúcich sa Príjemcu;
 • akékoľvek podanie, ktoré adresujete spoločnosti ShowTimes, či už prostredníctvom našich stránok, platformy sociálnych médií, webových stránok tretích strán alebo inak, vrátane reakčného videa, nápadu, duševného vlastníctva, práv na publicitu, spätnej väzby (definovanej nižšie), recenzie, fotografie, videa, e -mailu, textu, pošty alebo inej komunikácie, či už sa týka vás, alebo tretej strany;
 • každým „príspevkom“, či už jednotlivo alebo spoločne, vyhlasujete a zaručujete, že buď: (a) vlastníte všetky práva na akékoľvek Príspevky; alebo (b) máte všetky potrebné práva, a to aj vo vzťahu k akejkoľvek tretej strane, ktorá prispela, je zahrnutá alebo sa na ne odkazuje v akomkoľvek príspevku, aby ste nám udelili vyššie uvedené práva. Nebudete robiť žiadne Príspevky, ktoré sú dôverné alebo vlastnícke alebo ktoré obsahujú alebo zahrňujú akékoľvek informácie, ktoré nemáte právo zverejniť, alebo ktoré vy alebo žiadny Príjemca nechcete zverejniť. ShowTimes nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie alebo zverejnenie Príspevku vrátane akýchkoľvek osobných informácií, ktoré patria vám, príjemcovi alebo tretej strane.

Môžeme z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť prijať alebo odoslať Príspevok alebo odmietnuť odstrániť Príspevok z našich stránok. Ďalej si vyhradzujeme právo rozhodnúť, či Príspevok porušuje tieto Podmienky a môžeme kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a podľa nášho výhradného uváženia, odstrániť váš Príspevok, ukončiť váš prístup na naše Stránky, odstrániť alebo zakázať vám (a akejkoľvek Webovej stránke) účet, ktorý ste vytvorili alebo ovládate), alebo podniknúť iné vhodné opatrenia podľa nášho výhradného uváženia za porušenie týchto Podmienok.

Spoločnosť ShowTimes si želá vyhnúť sa možným budúcim nedorozumeniam, ak sa ShowTimes video vyvinuté ktoroukoľvek stranou pre ShowTimes (ako je definované nižšie) môže javiť ako podobné vášmu videu či príspevku resp. ak váš príspevok pozostáva z akéhokoľvek nápadu, návrhu, myšlienky, plánu alebo iného materiálu súvisiaceho s naším podnikaním (jednotlivo aj spoločne „spätná väzba“), beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že túto spätnú väzbu predkladáte na vlastné riziko a že spoločnosť ShowTimes nemá žiadny záväzok (vrátane žiadneho záväzku dôvernosti alebo súkromia) v súvislosti s touto spätnou väzbou a spoločnosti ShowTimes udeľujete bezvýhradné, bez ďalších poplatkov, plne zaplatené, neobmedzené, univerzálne, sublicencovateľné (prostredníctvom viacerých úrovní sublicencií), trvalé a neodvolateľné právo - licenciu, akýmkoľvek spôsobom a všetkými prostriedkami, či už známymi alebo neskôr vynájdenými alebo navrhnutými, na reprodukciu, licencovanie, distribúciu, opravu, úpravu, verejné predvádzanie, verejné vystavovanie, vytváranie odvodených diel (napríklad preklady, úpravy alebo iné zmeny) a inak akýmkoľvek spôsobom (vrátane komerčného) využívať a používať akúkoľvek spätnú väzbu.

Týmto sa vzdávate všetkých morálnych práv, nárokov alebo povinností, ktoré môžete mať v akomkoľvek príspevku, vrátane spätnej väzby a vyhlasujete a zaručujete, že žiadna tretia strana nemá žiadne morálne, nárokové alebo iné právo na podanie vrátane spätnej väzby.

9. Zásady autorského práva a duševného vlastníctva

V intenciách zákona NR SR č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, ShowTimes reaguje na oznámenia o údajnom porušení autorských práv a ukončuje prístup na naše stránky pre opakovaných porušovateľov. Ak sa domnievate, že materiály na našich stránkach porušujú autorské práva, pošlite nám prosím nižšie uvedené informácie:

 • vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
 • popis diela, o ktorom tvrdíte, že je porušované;
 • popis materiálu, ktorý podľa vás porušuje autorské práva a ktorý žiadate o odstránenie, spolu s informáciou o tom, kde sa nachádza;
 • vyhlásenie, že „v dobrej viere veríte, že použitie materiálu spôsobom, na ktorý sa sťažujete, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom ani zákonom.“;
 • elektronický alebo fyzický podpis vlastníka autorských práv (alebo osoby oprávnenej konať za vlastníka autorských práv); a
 • vaše vyhlásenie o vedomí si trestno-právnej zodpovednosti za krivé svedectvo či prehlásenie, že informácie, ktoré poskytujete, sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka autorských práv.

Oznámenia adresujte na:

ShowTimes s.r.o.
Doležalova 15C
821 04 Bratislava

resp.
info@showtimes.sk

Ak tieto požiadavky nedodržíte, vaše oznámenie nemusí byť platné.

Zásady ukončenia obchodného vzťahu a spolupráce: Ak zistíme, že opakovane porušujete autorské práva, môžeme vám zrušiť prístup na naše stránky, odstrániť vás alebo zakázať vám prístup (a akýkoľvek účet na stránke, ktorý ste vytvorili alebo ovládate) a podľa vlastného uváženia podnikneme ďalšie vhodné opatrenia.

10. Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Naše zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame osobné informácie ako aj ďalšie údaje. Používaním našich stránok súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Nájdete ich na stránke www.showtimes.sk/sukromie/

11. Obsah a spolupráca tretích strán

Naša webová stránka môže obsahovať funkcie a funkcionality, ktoré odkazujú na obsah tretích strán, alebo vám naň poskytujú prístup, ktorý je úplne nezávislý na službe ShowTimes, vrátane ShowTimes videí, webových stránok, platforiem, adresárov, serverov, sietí, systémov, informácií, databáz, aplikácií, softvéru , programy, produkty alebo služby a internet všeobecne. Vaše interakcie s tretími stranami, vrátane používateľov a Autorov, nachádzajúce sa na našich stránkach alebo prostredníctvom nich, sú výlučne medzi vami a treťou stranou. Pred akýmkoľvek kontaktom alebo spoluprácou s treťou stranou v súvislosti s našou stránkou, mali by ste si tretiu stranu overiť. Súhlasíte však, že nebudete kontaktovať žiadneho Autora, ani s ňou nebudete komunikovať, pokiaľ to nie je výslovne povolené prostredníctvom našich stránok. Tiež súhlasíte s tým, že ShowTimes sa môže podľa vlastného uváženia angažovať v akomkoľvek spore a ak tak urobí, budete so ShowTimes primerane spolupracovať. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nezodpovedáme ani neručíme za žiadne škody, straty, náklady, výdavky alebo záväzky akéhokoľvek druhu alebo povahy, ktoré vzniknú v dôsledku takejto spolupráce či kontaktu. Týmto oslobodzujete každú stranu ShowTimes (definovanú nižšie) od nárokov, náhrad a škôd (skutočných i následných) akéhokoľvek druhu alebo povahy, známych i neznámych, podozrivých a netušených, odhalených a nezverejnených, vyplývajúcich z akýchkoľvek sporov s tretími osobami v súvislosti s našou stránkou.

V niektorých prípadoch môže byť entita tretej strany identifikovaná na rezervačnej stránke Autora alebo môže byť spojená s Autorom kdekoľvek na našom webe ako charitatívna organizácia alebo príjemca vyzbieraných finančných prostriedkov („charita“). Stránka rezervácie Autora môže napríklad naznačovať, že všetky alebo časť výnosov Autora zo ShowTimes videa bude venovaná na charitu. Tieto dojednania sú striktne medzi Autorom a charitou. ShowTimes nie je sponzorom, neschvaľuje a nie je prepojený s Charitou a nie je komerčným spoluvlastníkom v súvislosti s takýmito dojednaniami (pokiaľ spoločnosť ShowTimes výslovne písomne neuvádza inak). Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, spoločnosť ShowTimes nekontroluje a neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa charity alebo akéhokoľvek daru pre charitu.

12. Odkazy

Náš web môže obsahovať odkazy na platformy sociálnych médií alebo webové stránky tretích strán. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: odkaz neznamená, že podporujeme platformu alebo webovú stránku alebo sme s nimi prepojení, a zároveň nezodpovedáme ani neručíme za žiadne škody, straty, náklady, výdavky alebo záväzky súvisiace s vašim používaním platformy alebo webu. Pred použitím takejto platformy alebo webovej stránky by ste si mali vždy prečítať zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov.

13. Zmeny na našich stránkach

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť akýkoľvek aspekt našich stránok bez predchádzajúceho upozornenia.

14. Ukončenie spolupráce a vyhradenie práv

Svoj účet na stránke môžete kedykoľvek zrušiť kontaktovaním člena ShowTimes tímu na adrese showtimes@showtimes.sk. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť prístup na naše stránky akýmkoľvek osobám vrátane vás, podľa nášho výhradného uváženia. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto Podmienok, vaše povolenie používať naše Stránky sa automaticky skončí.

15. Odškodnenie

Súhlasíte s odškodnením, právom na obranu spoločnosti ShowTimes a jej dcérskych spoločností, pobočiek, úradníkov, zamestnancov, riaditeľov, akcionárov, zástupcov, partnerov, predajcov a poskytovateľov licencií (každá „strana ShowTimes“ a spoločne „strany ShowTimes”) od a proti akýmkoľvek a všetkým nárokom, nákladom, konaniu, požiadavkám, stratám, škodám a výdavkom (vrátane primeraných poplatkov a nákladov na advokáta) akéhokoľvek druhu alebo povahy, ktoré vyplývajú z, mimo, v súvislosti alebo súvisiace s:
(a) týmito Podmienkami; alebo
(b) používaním našich stránok.
Spoločnosť ShowTimes si môže zvoliť splnomocneného zástupcu a kontrolovať obhajobu akéhokoľvek nároku, ktorý odškodňujete. V súvislosti s akýmkoľvek našim nárokom a aj nárokom voči nám, budete primerane spolupracovať.

16. Vylúčenie zodpovednosti a obmedzenia našej zodpovednosti

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že používanie našej stránky je na vaše vlastné riziko a že naše stránky sú poskytované na základe „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“. V rozsahu, v akom to umožňujú platné zákony, sa strana ShowTimes zrieka všetkých záruk, podmienok a vyhlásení akéhokoľvek druhu, či už výslovných, implikovaných, zákonných alebo iných, vrátane tých, ktoré sa týkajú predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušiteľnosti a vyplývajúcich z obchodných vzťahov.

ShowTimes predovšetkým neručí za presnosť alebo úplnosť obsahu dostupného na našom webe alebo prostredníctvom neho alebo za obsah akejkoľvek platformy sociálnych médií alebo webových stránok tretích strán prepojených alebo integrovaných do našich stránok. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ShowTimes nenesie žiadnu zodpovednosť za:

 • A. chyby, omyly alebo nepresnosti obsahu;
 • B. zranenia osôb, škody na majetku alebo inej ujmy vyplývajúcej z vášho prístupu na naše stránky alebo ich používania;
 • C. akékoľvek neoprávnené prístupy alebo používania našich serverov, neoprávnené nakladanie s osobnými informáciami alebo údajmi používateľov;
 • D. akékoľvek prerušenie prenosu na naše stránky alebo z nich;
 • E. akékoľvek chyby, vírusy, trójske kone a podobne, ktoré môžu byť prenášané na alebo prostredníctvom našich webových stránok; alebo
 • F. akékoľvek škody, straty, náklady, výdavky alebo záväzky akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku akéhokoľvek obsahu uverejneného alebo zdieľaného prostredníctvom našich stránok.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akýkoľvek materiál alebo informácie stiahnuté alebo inak získané prostredníctvom našich stránok, vrátane akéhokoľvek ShowTimes videa, robíte na vlastné riziko a že budete výlučne zodpovední za akékoľvek škody, straty, náklady, výdavky alebo záväzky z toho vyplývajúce, resp. súvisiace s tým. Žiadne rady ani informácie, či už ústne alebo písomné, ktoré ste získali od nás alebo prostredníctvom našich stránok, vrátane ShowTimes videí, nedávajú žiadnu záruku, a ani sme ju výslovne neposkytli.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pri používaní našich stránok budete vystavení obsahu pochádzajúceho z rôznych zdrojov a že ShowTimes nezodpovedá za presnosť, užitočnosť, bezpečnosť, zákonnosť alebo práva duševného vlastníctva alebo čohokoľvek súvisiaceho s takýmto obsahom. Ďalej chápete a uznávate, že môžete byť vystavení obsahu, ktorý je nepresný, urážlivý, neslušný, nevhodný alebo obťažujúci a súhlasíte, že sa zrieknete a týmto sa zároveň vzdávate akýchkoľvek zákonných alebo morálnych práv alebo opravných prostriedkov, ktoré máte alebo môžete mať voči ShowTimes s ohľadom na tieto skutočnosti.

Beriete na vedomie a súhlasíte, že používaním platformy ShowTimes v postavení Darcu (viď Rekapitulácia pojmového vymedzenia) preberáte na seba plnú zodpovednosť za morálnu, etickú, majetkovú a aj trestno-právnu stránku súvisiacu s vami objednaným obsahom ShowTimes videa, všetkými dôsledkami vyplývajúcimi z doručenia tohto videa Obdarovanému, beriete na seba plnú zodpovednosť za zverejnenie osobných alebo iným spôsobom citlivých údajov o Obdarovanom, ako aj za potenciálne narušenie súkromia Obdarovaného vytvorením alebo doručením tohto videa.

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že žiadna strana ShowTimes nebude v žiadnom prípade zodpovedná voči vám alebo voči akejkoľvek tretej strane za akékoľvek nepriame, špeciálne, náhodné, represívne alebo následné škody (vrátane straty zisku, príjmov alebo údajov) alebo za náklady na získanie náhradných produktov, vyplývajúcich z týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi, bez ohľadu na to, či takáto zodpovednosť vyplýva z akéhokoľvek nároku založeného na zmluve, záruke, deliktu (vrátane nedbalosti), objektívnej zodpovednosti alebo v opačnom prípade a bez ohľadu na to, či bola spoločnosť ShowTimes poučená o možnosti vzniku takýchto škôd alebo nie.

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi bude naša celková kumulatívna zodpovednosť voči vám alebo akejkoľvek tretej strane podľa týchto Podmienok, vrátane všetkých príčin konania a všetkých teórií zodpovednosti, obmedzená a neprekročí poplatky, ktoré spoločnosť ShowTimes s.r.o. skutočne prijala od vás počas troch mesiacov predchádzajúcich nároku, z ktorého vzniká takáto zodpovednosť.

Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie určitých škôd. Ak sa na vás tieto zákony vzťahujú, niektoré alebo všetky vyššie uvedené výnimky alebo obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať a môžete mať ďalšie práva.

Súhlasíte s tým, že vyššie uvedené obmedzenia náhrady škody sú základnými prvkami základu dohody medzi spoločnosťou ShowTimes s.r.o. a vami.

17. Rozhodcovská zmluva a vzdanie sa určitých práv

Vy a Showtimes ste sa dohodli a dobrovoľne súhlasíte, že všetky spory medzi vami a Showtimes vyriešite prostredníctvom záväznej a konečnej arbitráže a nie prostredníctvom súdneho konania. Vy a Showtimes sa týmto zriekate akéhokoľvek práva na súdny proces s akýmikoľvek kontroverziami, nárokmi, protinárokmi alebo inými spormi, ktoré medzi vami a spoločnosťou ShowTimes vzniknú v súvislosti s týmito podmienkami alebo s našimi webovými stránkami (každý „nárok“ a spoločne „nároky“). Akýkoľvek nárok bude predložený na záväznú arbitráž – rozhodcovský súd v súlade s pravidlami arbitrážních konaní v Slovenskej republike. Tak, ako je uvedené v preambule týchto Podmienok,
všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy/dohody alebo súvisiace, vrátane mimozmluvných nárokov budú rozhodnuté pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským súdom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu s možnosťou súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. Rozhodnutie rozhodcu bude písomné, bude obsahovať dôvody rozhodnutia rozhodcu, bude konečné a záväzné pre strany a bude ho možné vykonať u akéhokoľvek súdu príslušnej jurisdikcie. Strany súhlasia, že rozhodcovský súd bude považovaný za dôverný a že existencia konania a všetky jeho prvky (vrátane písomností, briefov alebo iných dokumentov predložených alebo vymenených, akýchkoľvek svedectiev alebo iných ústnych podaní a ocenení) nebudú zverejnené nad rámec rozhodcovského konania, okrem prípadov, keď to zákonne vyžaduje súdne konanie týkajúce sa rozhodcovského konania alebo podľa príslušných pravidiel zverejňovania a nariadení zákonom stanovených a oprávnených autorít.

Náklady a poplatky: Ak preukážete, že náklady na rozhodcovské konanie budú v porovnaní s nákladmi na súdne spory neúmerné, ShowTimes zaplatí toľko administratívnych nákladov a honorárov za rozhodcovské konanie, koľko považuje rozhodca za nevyhnutné, aby sa predišlo nákladom na rozhodcovské konanie z toho, že je prohibitívne. V konečnom rozsudku môže rozhodca rozdeliť náklady na rozhodcovské konanie a náhradu škody rozhodcu medzi strany v takej výške, akú uzná za vhodné.

Žiadne vylúčenia: Táto rozhodcovská dohoda nevylučuje, aby ste vy alebo ShowTimes uplatňovali svoje nároky aj prostredníctvom iných národných alebo nadnárodných súdnych inštitúcií. Vy a ShowTimes máte tiež právo podať akýkoľvek oprávnený nárok na súd pre čiastkové nároky. Okrem toho si každý z vás a ShowTimes ponecháva právo obrátiť sa na akýkoľvek súd príslušnej jurisdikcie o predbežné opatrenia vrátane predbežných rozhodnutí alebo predbežných opatrení a každá takáto žiadosť nebude považovaná za nekompatibilnú s týmito podmienkami ani za vzdanie sa práva na predloženie sporov rozhodcovskému súdu podľa týchto Podmienok.
Rozhodca môže rozhodnúť iba o individuálnych nárokoch (či už ste ich podali vy alebo ShowTimes). Rozhodca nesmie konsolidovať ani spájať nároky iných osôb alebo strán, ktoré môžu mať spoločné alebo podobné znaky podania.

Zrušenie alebo neplatnosť časti Podmienok : Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie tohto článku 17 je neplatné alebo nevymáhateľné, bude sa toto ustanovenie považovať za primerane upravené tak, aby zodpovedalo účelu ustanovenia, alebo, ak úprava nie je možná, bude prerušené a zvyšok tohto článku 17 bude pokračovať v plnej sile a účinnosti. Zrieknutie sa akéhokoľvek ustanovenia tohto článku 17 nebude účinné ani vymáhateľné, pokiaľ nebude zaznamenané písomne a zároveň podpísané stranou, ktorá sa vzdáva takéhoto práva alebo požiadavky. Takéto zrieknutie nemá za dôsledok vzdanie sa práva v celosti a ani neovplyvní žiadne iné ustanovenie týchto Podmienok. Tento odsek 17 bude v platnosti aj po ukončení vášho vzťahu so ShowTimes.

18. Ostatné ustanovenia

Vyššia moc: Za žiadnych okolností nebude žiadna spoločnosť ShowTimes s.r.o. zodpovedná za akékoľvek oneskorenie alebo zlyhanie vo výkone úplne alebo čiastočne v dôsledku akýchkoľvek Vyššej moci (ako sú zemetrasenia, búrky, povodne atď.), nezavinených nehôd, zmien zákonov, pravidiel, nariadení alebo príkazov štátnych orgánov, vojnových aktov, terorizmu, nepriateľských akcií, blokád, občianskych nepokojov, embarga, štrajkov alebo akejkoľvek inej udalosti alebo príčiny, ktoré sú mimo primeranej kontroly prevádzkovateľa ShowTimes.

Voľba práva a jurisdikcia: Tieto Podmienky sa budú riadiť a budú vykladané v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez toho, aby ovplyvňovali akékoľvek pravidlá alebo ustanovenia kolízie zákonov. Súhlasíte s tým, že akékoľvek konanie akejkoľvek povahy vyplývajúce z týchto Podmienok alebo našich stránok alebo súvisiace s nimi bude podané iba na súdoch so sídlom v Slovenskej republike. Súhlasíte a podliehate osobnej jurisdikcii týchto súdov na účely akéhokoľvek takéhoto konania.

Oddeliteľnosť: Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je neplatné alebo nevymáhateľné, bude sa toto ustanovenie považovať za primerane zmenené tak, aby zodpovedalo účelu ustanovenia, alebo, ak úprava nie je možná, bude vyňaté z týchto Podmienok a nebude mať vplyv vymožiteľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia.

Prepadnutie nároku alebo dodatok: Neschopnosť spoločnosti ShowTimes uplatniť akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok nezabráni spoločnosti ShowTimes v uplatnení takéhoto práva alebo ustanovenia v budúcnosti a nebude sa považovať za úpravu týchto Podmienok.

Postúpenie: Spoločnosť ShowTimes môže kedykoľvek previesť svoje práva a povinnosti podľa týchto Podmienok a to aj na prepojený subjekt alebo v súvislosti s predajom majetku, zlúčením, akvizíciou, reorganizáciou, konkurzom, inou transakciou alebo zo zákona.

Rôzne: Pojem „vrátane“ v týchto podmienkach bude interpretovaný široko a bude znamenať „vrátane, bez obmedzenia“. Príklady slúžia len na praktické účely a pri výklade týchto Podmienok sa nebudú brať do úvahy.

19. Zmeny týchto podmienok

Tieto podmienky môžeme zmeniť. Ak budú zmenené, uverejníme revidované podmienky na naše stránky a aktualizujeme "posledný aktualizovaný" dátum v hornej časti týchto Podmienok. Revidované výrazy budú účinné okamžite, ak ich akceptujete (napríklad odsúhlasením, keď si vytvoríte účet alebo sa prihlásite na existujúci účet, alebo budete naďalej používať naše stránky po odoslaní revidovaných podmienok. V opačnom prípade budú účinné 15 dní po odoslaní.

Dodatočné podmienky

Dodatočné podmienky webových stránok ShowTimes. Používaním produktu alebo služby súhlasíte s príslušnými dodatočnými podmienkami, ktoré sa uplatňujú (čo sú dodatočné podmienky, je popísané v časti 5 Podmienok služby pre stránky („Podmienky stránky“)). Tieto dodatočné podmienky sa budú riadiť podmienkami stránok a budú ich súčasťou. Podmienky, ktoré sú definované v podmienkach stránok, budú mať rovnaký význam aj v týchto dodatočných podmienkach. Prevádzkovateľ môže tieto Dodatočné podmienky zmeniť. Ak tak urobíme, oznámime vám to tak, že ich zverejníme na našich stránkach a aktualizujeme dátum „Posledná aktualizácia“. Revidované Dodatočné podmienky budú účinné okamžite. Prihlásením alebo ďalším používaním tohto produktu alebo služby prehlasujete a zaručujete, že ste si prečítali tieto dodatočné podmienky, rozumiete im a súhlasíte s nimi.

Posledná aktualizácia: 1. apríl 2022

Cookies

S cieľom poskytnúť Vám čo najlepšie služby, SHOWTIMES používa súbory cookie.